Treefrogs & Exotic Frogs - specialnatureandartisticp
Arrow Poison Frog

Arrow Poison Frog

Arrow Poison Frog (Dendrobates sp.) at the Jacksonville Zoo and Gardens.

AnamaliaChordataVertebrataAmphibiaAnuraNeobatrachiaDendrobates sp.Poison Dart FrogPoison Arrow FrogFrogPoisonousDangerous